Przejdź do treści

Wybierz z jakim dokumentem chcesz się zapoznać

Zapoznaj się

Polityka prywatności

Kilka słów o ochronie prywatności

Dbajodane.pl sp. z o.o. jako podmiot zajmujący się doradztwem i wsparciem Partnerów w zakresie wdrażania i stosowania przepisów o ochronie danych osobowych podchodzi priorytetowo do kwestii związanych z bezpieczeństwem informacji i przetwarzaniem danych osobowych swoich Partnerów. Dlatego robimy wszystko, aby przyjęte przez nas rozwiązania odpowiadały najwyższym aktualnym standardom bezpieczeństwa informacji, a proces przetwarzania danych odbywał się zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). 

W celu zapewnienia jak największej transparentności procesu przetwarzania Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 13 RODO przekazujemy Państwu najważniejsze informacje związane ze stosowanymi zasadami zapewnienia prywatności.

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dbajodane.pl sp. z o.o., ul. Młynowa 17/1A, 15-404 Białystok, KRS: 0000916282, NIP: 9662152943, REGON: 38967055500000, www.dbajodane.pl.

Możecie się Państwo z nami kontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej biuro@dbajodane.pl lub w formie tradycyjnej korespondencji przesłanej na podany wyżej adres.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe:
  1. realizacji umowy oraz kontaktu związanego z realizacją umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).
  2. realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 c RODO), w tym: wystawianie i przechowywania faktur.
    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz kontaktu związanego z realizacją umowy. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Dbajodane.pl sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 f RODO), polegającego na udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania.
    Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi na udzielone pytanie.

  4. w celu złożenia podania o pracę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO). Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Panią/Pana w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit a RODO).
    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych określonych w art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
Komu możemy udostępnić Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe w zależności od potrzeb mogą być udostępniane:

– osoby przez nas upoważnione do przetwarzania Państwa danych osobowych,
– dostawcy usług pocztowych i kurierskich,
– dostawcy usług IT, w tym hosting poczty elektronicznej, platformy do wystawiania faktur,
– firmy świadczące usługi marketingowe,
– podmiotom świadczącym usługi rachunkowości,
– obsługa prawna administratora,
– banki,
– podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przez jaki przetwarzamy dane osobowe

W zależności od celu przetwarzania Państwa danych osobowych będą one przetwarzane:
– przez czas obowiązywania umowy oraz przez czas określony w przepisach prawa związany z zobowiązaniami podatkowymi. W przypadku, gdy dane będą niezbędne do obrony/dochodzenia roszczeń okres przetwarzania danych osobowych zostanie przedłużony o okres przedawnienia roszczeń,
– do czasu udzielenia i obsługi przesłanej do nas korespondencji związanej z działalnością Dbajodane.pl sp. z o.o.,
– do czasu wycofania zgody,
– w przypadku, gdy będziemy przeprowadzać proces rekrutacji pracowników, dane osobowe zostaną usunięte w terminie 14 dni od zakończenia procesu rekrutacji,
– w przypadku, gdy nie będziemy przeprowadzać proces rekrutacji pracownik, a Państwa podanie o pracę zostanie do nas dostarczone, dokumentacja aplikacyjna zostanie usunięte w terminie 7 dni od jej dostarczenia i nie uwzględnienia przez Dbajodane.pl sp. z o.o.,

Przysługujące Państwu prawa

W zależności od celu przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
– dostępu do treści swoich danych,
– sprostowania danych,
– usunięcia danych,
– ograniczenia przetwarzania danych,
– przenoszenia danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00
https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Dotyczące Państwa dane osobowe, zebrane w powyżej określonych celach, nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Zapoznaj się

Polityka cookies

Kilka słów o polityce cookies

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx